REGULAMIN

V Konkurs Wiedzy Prawnej dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w roku szkolnym 2022/2023

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia Konkursu Wiedzy Prawnej - zwanego dalej Konkursem - dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.

1a. Za zgodą organizatora w V Konkursie Wiedzy Prawnej mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych województwa małopolskiego, których siedziba znajduje się poza powiatami nowotarskim i tatrzańskim

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej.


II. Cele Konkursu:

Celem Konkursu Wiedzy Prawnej jest:

1. Pogłębienie wiedzy o prawie i wzrost świadomości prawnej wśród uczniów szkół podstawowych.

2. Kształtowanie postaw szacunku do prawa.

3. Kształtowanie umiejętności korzystania z aktów prawnych.


III. Zakres wiedzy i umiejętności

1. Na każdym etapie konkursu obowiązują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie ósmej szkoły podstawowej oraz wskazane przez Organizatora materiały.

2. Wykaz materiałów do etapu szkolnego:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

2) Gazeta Prawna - Encyklopedia

3. Wykaz materiałów do etapu finałowego:

1) Materiały z etapu szkolnego;

2) Fragmenty Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


IV. Zasady organizacyjne

1. Konkurs Wiedzy Prawnej ma charakter dwuetapowy:

1) Etap pierwszy – szkolny;

2) Etap drugi – finał.

2. Osoby mające dostęp w toku organizowania i przeprowadzania Konkursu do zadań konkursowych i modeli odpowiedzi są zobowiązane do zachowania tajemnicy i nieujawniania ich treści.

3. Przebieg etapu szkolnego:

1) Komisje Szkolne powoływane są w macierzystych szkołach podstawowych na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

2) W skład Komisji Szkolnych wchodzą dwie osoby.

3) Przewodniczący Komisji Szkolnej przesyła zgłoszenie szkoły do Konkursu za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie Organizatora w czasie, wskazanym w harmonogramie na stronie internetowej Konkursu.

4) Komisja Szkolna wybiera jeden sposób przeprowadzenia etapu szkolnego. Uczniowie mogą rozwiązywać test on-line lub korzystać z wersji wydrukowanej.

5) Przewodniczący Komisji Szkolnej na dzień przed rozpoczęciem etapu szkolnego otrzymuje na wskazane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail link do testu umożliwiającego sprawdzenie działania platformy, testu zawodów szkolnych w formie elektronicznej, wersję testu do wydruku oraz pytania do ewentualnej dogrywki.

6) Po otrzymaniu informacji wymienionych w pkt. 5) Przewodniczący Komisji Szkolnych, którzy zadeklarowali przeprowadzenie etapu szkolnego w wersji on-line na terenie szkoły, są zobowiązani do sprawdzenia działanie platformy internetowej na stanowiskach, z których będą korzystali uczniowie i zgłoszenia Organizatorowi ewentualnych problemów technicznych na adres: konkurswiedzyprawnej@gmail.com

7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usterki związane z funkcjonowaniem sprzętu uczestnika i dostępem uczestnika do Internetu.

8) Eliminacje szkolne rozpoczynają się o godzinie 10.00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie.

9) Test zawiera pytania jednokrotnego wyboru. Za rozwiązanie testu uczestnik otrzymuje od 0 do 50 punktów. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 60 minut.


10)Uczeń ma obowiązek samodzielnego rozwiązywania testu.

[Etap szkolny - sposób kwalifikacji do finału]

11) O godzinie 11.00 w dniu, w którym przeprowadzany jest etap pisemny, Przewodniczący Komisji Szkolnej otrzymuje na wskazane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail klucz odpowiedzi do testu.

12) Przewodniczący Komisji Szkolnych otrzymają od Organizatora informację o wynikach uzyskanych przez uczniów, którzy pisali test on-line następnego dnia po przeprowadzeniu etapu pisemnego.


13) Komisja Szkolna może zakwalifikować do finału trzech uczniów, z najwyższą liczbą punktów, spośród tych, którzy zdobyli co najmniej 25 punktów.

14) W przypadku jednakowej liczby punktów na miejscu trzecim, przeprowadzana jest dogrywka.

[Etap szkolny - sprawozdawczość]

15) Przewodniczący Komisji Szkolnej przesyła Organizatorowi Konkursu w ciągu trzech dni od dnia przeprowadzenia etapu szkolnego informację o jego przebiegu za pośrednictwem formularza on-line.

16) W terminie 3 dni od otrzymania informacji o przebiegu Konkursu od Komisji Szkolnych Organizator publikuje na stronie internetowej Konkursu listę osób zakwalifikowanych do finału.


4. Przebieg etapu drugiego - finału:

1) Finał przeprowadzany jest w formie pisemnej w miejscu wskazanym przez Organizatora i polega na rozwiazaniu problemów prawnych.

2) Czas trwania etapu finałowego to 120 minut.

3) W czasie finału Organizator zapewnia uczestnikom możliwość korzystania z fragmentów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4) Organizator po zakończeniu etapu finałowego dokonuje oceny prac pisemnych i ogłasza wyniki na stronie internetowej Konkursu.

5) Trzech uczestników z najlepszymi wynikami uzyskuje tytuł laureata Konkursu.

6) Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.


V. Harmonogram Konkursu

1. Informacje dotyczące organizacji, czasu przeprowadzenia etapu szkolnego, miejsca przeprowadzenia finału, czasu trwania i wyników poszczególnych etapów, będą przekazywane przez stronę internetową www.konkurswiedzyprawnej.prv.pl

2. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży uczniów i ich opiekunów do siedziby Organizatora na finał Konkursu oraz na uroczystość wręczenia dyplomów dla laureatów.


VI. Komunikacja

1. Odbywa się drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresu e-mail: konkurswiedzyprawnej@gmail.com


VII. Odwołania

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usterki związane z funkcjonowaniem sprzętu uczestnika i dostępem uczestnika do Internetu. Nie mogą być one podstawą do odwołania.

2. Prawo do odwołania od oceny prac oraz sposobu przeprowadzenia danego etapu przysługuje rodzicom (opiekunom prawnym) uczestników w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników.

3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do prac w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników etapu finałowego w siedzibie Organizatora.

4. Odwołania należy wnosić:

1) na etapie szkolnym do Komisji Szkolnej,

2) na etapie finałowym do Organizatora poprzez pisemny wniosek.

5. Odwołania muszą:

1) mieć formę pisemną;

2) określać poszczególne elementy pracy (zadania), których ocenę odwołujący się uważa za błędną lub zawierać szczegółowy opis sposobu przeprowadzenia danego etapu, co do którego zgłasza się odwołanie;

3) zawierać uzasadnienie.

6. Wniesienie odwołań niezgodnie z regulaminem skutkuje ich nierozpatrzeniem.

7. Odwołania rozpatruje trzyosobowy Zespół wskazany przez Organizatora.

8. Odpowiedź na odwołanie zostanie przekazana pisemnie wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania. Decyzja Zespołu jest ostateczna.


VIII. Postanowienia końcowe

1. Sprawy nieuregulowane postanowieniami niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.

2. Dokumentacja etapu szkolnego i finałowego Konkursu przechowywana jest w siedzibie Organizatora.

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.konkurswiedzyprawnej.prv.pl

4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania i zmiany terminów Konkursu w razie przyczyn niezależnych od niego.

5. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do niewyłonienia zwycięzcy.

6. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w celu przeprowadzenia Konkursu.


autor: Katarzyna Wyrobek, 2 października 2022 r.

RODO


Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej z siedzibą w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 32, 34-400 Nowy Targ. Mogą się Państwo z nami kontaktować poprzez numer telefonu (18) 26 64 075 lub adres e-mail: sekretariat@zskj.nowotarski.pl

2. Mogą się Państwo skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@nowotarski.org.pl


3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji, ewaluacji, sprawozdawczości i monitoringu Konkursu Wiedzy Prawnej. Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa szkoły oraz wyniki uzyskane w finale będą publikowane na stronie internetowej Konkursu pod adresem: www.konkurswiedzyprawnej.prv.pl, na stronie Organizatora Konkursu www.zskj.nowotarski.pl oraz zostaną podane w formie informacji prasowej w celu popularyzacji Konkursu.


4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia udziału w Konkursie.


5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych spowoduje brak możliwości udziału Konkursie.


6. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.


7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO.


8. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowaniu ani profilowaniu.


9. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Organizatora Konkursu. przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu lub do momentu wycofania zgody.


autor: Katarzyna Wyrobek, 13 czerwca 2021 r.